Cookie-k újra beállítása

Amennyiben korábban elmentette az oldalunk cookie beállításait, ide kattintva bármikor változtathat ezen: Cookiek újra beálltása

Elizabeth Hotel**** ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

Az ELIZABETH HOTEL több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni. Az ELIZABETH HOTEL fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően, szeretnénk megkérni Önöket, legyenek kedvesek bejelentkezéskor személyes adataikat igazoló fényképes igazolványaikat (személyigazolvány /útlevéllel / jogosítvány) recepciónkon kollégáinknak átadni, annak digitális okmányscannerrel történő rögzítésére.

Minden vendég azonosítására be kell mutatni a fényképes okmányt és lakcím igazolványt érkezéskor, gyermekeknek is.

A hatályos jogszabály szerint amennyiben a vendég nem adja át okmányolvasásra a személyi azonosítására szolgáló okmányt, abban az esetben a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. A VIZA rendszerbe adatok továbbítására a szálláshely-szolgáltató 2021. szeptember 1. napjától köteles.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?

A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait az ELIZABETH HOTEL üzemeltetője a SPA Invest Zft. kezeli. A kapcsolattartást az adatkezelő nevében eljárva az ELIZABETH Hotel végzi.

 • Postai címünk: 5700 Gyula, Vár u. 1.
 • E-mail címünk: info@elizabeth-hotel.hu
 • Webcímünk: https://www.elizabeth-hotel.hu
 • Telefonszámunk: +36 66 529-110; + 36 20/777 4000

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.  Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „külső szolgáltató” kategóriájában találja ezt meg.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. Az ELIZABETH HOTEL csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. Az ELIZABETH HOTEL különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után az ELIZABETH HOTEL felel. Azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az ELIZABETH HOTEL által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti az adatainak módosítását:

A megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti Tőlünk adatainak módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt.

Kérheti adatainak törlését, illetve zárolását:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet:

Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni az ELIZABETH HOTEL által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

 • az adatok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
 • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatást. Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az ELIZABETH HOTEL-t az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen
Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után az ELIZABETH HOTEL a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve az ELIZABETH HOTEL, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli.
A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti.

A tiltakozásának az  ELIZABETH HOTEL-hez történő beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Tel./fax: +36 (1) 391-1400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Web: http://naih.hu

AZ ELIZABETH HOTEL SZOBAFOGLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során az Elizabeth Hotel szabad szobáiból foglaló személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

Az Elizabeth Hotel a szobafoglalást végzők alábbi adatait kezeli a név, email, telefonszám adatokat. Az adatokat megadhatja a recepción személyesen, telefonon keresztül, valamint a szálloda szerződéses jogviszonyban álló partnereinek a közvetítésével.

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, az Elizabeth Hotelben szobafoglalás biztosítása.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Amennyiben a foglalásból számlázási kötelezettségünk keletkezik, akkor adatait a hozzájárulásának visszavonása esetén az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése érdekében tovább kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak az Elizabeth Hotel kijelölt és titoktartásra kötelezett munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A szobát foglaló személyek adatait az IntroWeb Kft. szerverein tároljuk.

 • Postai címük: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 62.
 • E-mail címük: porta@introweb.hu
 • Webcímük: https://www.introweb.hu
 • Telefonszámuk: +36 (20) 414 2574

A szobafoglalást biztosító szoftvert a ROOMZ Confhotel Development Kft. üzemelteti.

 • Postai címük: 1117 Budapest, Szerémi út 7/a
 • E-mail címük: support@roomz.hu,
 • Webcímük: http://roomz.hu/
 • Telefonszámuk: +36 1 365 1788
AZ ELIZABETH HOTEL VENDÉG ADATOK ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során az Elizabeth Hotel vendégeinek személyes adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

Az Elizabeth Hotel rögzíti a vendégei

a név, születési idő és hely, állampolgárság, lakcím, telefonszám, email, személyazonosságot igazoló okmány száma. rendszám adatait.

Az adatokhoz a recepción személyesen történő megadással, a szobafoglalással a honlapunkon, illetve a szálloda szerződéses jogviszonyban álló partnerein keresztül jutunk

.

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, az Elizabeth Hotel  szolgáltatásainak igánybevétele.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait a szerződéses jogviszony alapján fennálló törvényi kötelezettségünk miatt kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

Személyes adatait az szolgáltatást teljesítésétől számított 5 évig, az igényérvényesítési idő leteltéig, kezeljük.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak az Elizabeth Hotel kijelölt és titoktartásra kötelezett munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A szobát foglaló személyek adatait az IntroWeb Kft. szerverein tároljuk.

 • Postai címük: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 62.
 • E-mail címük: porta@introweb.hu
 • Webcímük: https://www.introweb.hu
 • Telefonszámuk: +36 (20) 414 2574

A hotel szolgáltatásait kezelő HostwARE szoftver fejlesztője és a működéséhez szükséges támogatója a HostWare Kft.

 • Postai címük: 1149 Budapest, Róna utca 120.
 • E-mail címük: hostware@hostware.hu
 • Webcímük: http://www.hostware.hu/
 • Telefonszámuk: +36 1 469 9000

AZ ELIZABETH HOTEL SZÁMVITELI ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során az ELIZABETH HOTEL-lel számviteli jogviszonyban álló természetes személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

Az ELIZABETH HOTEL ügyfeleinek adatait

név, számlázási cím,

bankkártya típus, bankkártya száma, kártyabirtokos neve, lejárat ideje, CVC kód

Az adatokat Öntől, az www.elizabeth-hotel.hu honlapunkról, illetve a szálloda szerződéses jogviszonyban álló partnereitől kapja meg.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a számviteli jogszabályokban meghatározott bizonylatok készítése érdekében tarjuk nyilván.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelést a számviteli törvény alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A név és lakcím adatait a számla kiállítását követő 8 évig tároljuk.

A bankkártya adatokat az ellenszolgáltatás összegének levonása után töröljük.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak az Elizabeth Hotel kijelölt és titoktartásra kötelezett munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk. Csak törvényi kötelezettségeink miatt, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Az ügyfeleink adatait külső könyvelőcég a RENTABILITÁS Kft.  igénybevételével oldjuk meg. Ennek során a személyes adatait a könyvelő székhelyén is kezeli.

 • Postai címük: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u.5.
 • E-mail cím: info@rentabilitas.hu
 • Telefonszám: +36 66 326 046

AZ ELIZABETH HOTEL  HÍRLEVÉL KÜLDÉS ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Az adatkezelés NAIH száma: NAIH-

Kinek az adatait kezeljük?

Az ELIZABETH HOTEL hírlevelére regisztrált természetes személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

Az Ön marketing célú eléréshez név, email cím, jelszó adatait használjuk.

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az ELIZABETH HOTEL eseményeinek, szolgáltatásainak megismertetése céljából kezeljük adatait.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A ELIZABETH HOTEL adatait a hozzájárulása alapján tartja nyilván.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A ELIZABETH HOTEL adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

A hozzájárulás bármikor visszavonható a megadott elérhetőségeinken.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak törvényi kötelezettségeink miatt, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A regisztrált személyek adatait az IntroWeb Kft. szerverein tároljuk.

 • Postai címük: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 62.
 • E-mail címük: porta@introweb.hu
 • Webcímük: https://www.introweb.hu
 • Telefonszámuk: +36 (20) 414 2574